Profesjonalne
Usługi Brokerskie

Pionier Broker Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa
   
 
 
tel.: +48 723 564 048
pionier@pionierbroker.pl

Kim jest broker

Broker ubezpieczeniowy - niezależny pośrednik ubezpieczeniowy, który  działa na podstawie ustawy z 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003r., nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do niej. Brokerem ubezpieczeniowym, w myśl wspomnianej wyżej ustawy jest osoba fizyczna albo prawna posiadająca, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (wcześniej przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych; Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń; Minister Finansów) zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Broker ubezpieczeniowy, z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Broker działa na podstawie pełnomocnictwa lub zlecenia udzielonego przez Klienta, wykonując - w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej - czynności brokerskie określone przez ustawę (art. 4 pkt 2) polegające na:
  • zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia
  • wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia
  • uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie
  • organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.

 Do najważniejszych obowiązków brokera ubezpieczeniowego należy:
  • przed zawarciem umowy ubezpieczenia -  udzielić na piśmie porady, w oparciu o rzetelną analizę ofert w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemnie wyjaśnić podstawy, na których opiera się rekomendacja;
  • zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich; obowiązek ten ciąży na brokerze ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu stosunku umownego ze zleceniodawcą

Usługi brokera są dla zleceniodawcy całkowicie bezpłatne - broker otrzymuje wynagrodzenie od zakładów ubezpieczeń w formie kurtażu.


Zapraszamy do współpracy !