Profesjonalne
Usługi Brokerskie

Pionier Broker Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa
   
 
 
tel.: +48 723 564 048
pionier@pionierbroker.pl

Raport dotyczący PPE za 2012


2013-04-10

Na koniec 2012 r. w pracowniczych programach emerytalnych uczestniczyło 358 tys. osób, a wartość zgromadzonych aktywów wyniosła 8,35 mld zł - podała Komisja Nadzoru Finansowego

Wartości aktywów zgromadzonych na rachunkach uczestników pracowniczych programów emerytalnych (PPE) wzrosła o 1,75 mld zł w stosunku do 2011 r., czyli ok. 27 proc.Z kolei liczba uczestników programów pracowniczych wzrosła o 13,4 tys. (prawie 4 tys.).
Blisko 49 proc. aktywów PPE zarządzane było przez fundusze inwestycyjne, 29 proc. przez zakłady ubezpieczeń na życie, a 22 proc. znajdowało się w pracowniczych funduszach emerytalnych.
Według stanu na koniec 2012 r. funkcjonowały 1094 PPE, w tym:
• 758 w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
• 301 w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego,
• 35 w formie pracowniczego funduszu emerytalnego.
W roku 2012 zarejestrowano 33 PPE, dokonano wpisu zmian w 207 PPE, wykreślono 54 PPE. Jak podkreśla nadzór, wykreślenia są niejednokrotnie wynikiem zmian organizacyjnych (konsolidacji pracodawców prowadzących PPE), w wyniku czego zmniejsza się liczba programów, ale nie liczba uczestniczących w nich pracowników i wartość zgromadzonych w nich aktywów. Zarejestrowano 6 porozumień o zawieszeniu naliczania składek podstawowych i 1 porozumienie o ograniczeniu wysokości składki podstawowej.
- Chwała tym pracodawcom, którzy są chętni do rozmów i wzięcia na swoje barki odpowiedzialności za zorganizowanie i finansowanie składek do PPE. Należy pamiętać, że spokój finansowy pracowników oraz zabezpieczenie ich na okres spoczynku zawodowego, powinien być priorytetem w budowaniu motywującego pakietu socjalnego dla pracowników. Tym bardziej, iż dla pracodawcy jest to preferencyjna kosztowo forma finansowania dodatkowych świadczeń pracowniczych - mówi Tomasz Fronczak, dyrektor ds. PPE w TFI PZU. Jak dodaje, PPE proponuje się pracownikom jako część pakietu socjalnego, czasami nawet kosztem części planowanych podwyżek.
Komisja Nadzoru Finansowego wystosowała nie tak dawno zapytanie do instytucji finansowych i Komisji Trójstronnej o pożądane zmiany w ustawie o PPE. Według informacji Mercera, wśród postulowanych zmian są takie, które mówią o zniesienie limitu składki dodatkowej (płaci ja pracownik z własnych pieniędzy, składkę podstawową opłaca pracodawca), umożliwieniu różnicowania składki podstawowej (obecnie musi być równa dla wszystkich pracowników), rozszerzeniu kryteriów przystąpienia dla PPE czy zniesieniu konieczności zawierania umowy ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników. Wśród innych postulatów znalazło się jeszcze uelastycznienie zakładania programów oraz kryteriów wypłaty (dodanie np. trwałej niezdolności do pracy) czy umożliwienie indywidualnej kontynuacji oszczędzania przez pracownika.

http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/637811,997895-Ponad-8-mld-zl-oszczednosci-w-PPE.html
mojaemerytura.rp.pl

wstecz